Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό συνεπάγεται ευεργετήματα για τον οφειλέτη, αλλά γεννά και αυστηρές υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών του.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επέρχεται αυτοδίκαιη ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης και πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει άμεσα το υπόλοιπο της οφειλής προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων και προσαυξήσεων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τουλάχιστον τρεις δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

β) Εάν δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον υπέχει σχετική υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, το αργότερο εντός τριών μηνών από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.

γ) Εάν παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (και επομένως δεν έχουν υπαχθεί στον εξωδικαστικό) εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Από την άλλη, η επιχείρηση που ρυθμίζει τις οφειλές της βάσει του εξωδικαστικού και είναι συνεπής τυγχάνει σειράς ευεργετημάτων: α) δεν υπολογίζονται πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια της σύμβασης αναδιάρθρωσης, β) στις επιχειρήσεις χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή, πάντως, δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης. Επίσης, προβλέπεται αναστολή των ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο.    απο enikos.gr

Πηγή: Η Καθημερινή